Dr. Thomas Fuchs                                                 Seminare WS 2018-19

Seminar Gesten, Körper, Maschinen. Malerei der 1950er Jahre (Prüfungsmodul) (Wissenschaftsmodul)

Mo. 13:30 bis 15:00

Marienstraße 1b - Projektraum 201

 

 1 15.10. Vorbesprechung

2 22.10. Einführung I.

3 29.10. Einführung II.

 

4 05.11.

T.Z. 1 Stilbegriffe der 1950er: Informel, tachisme, Action painting, La « Jeune peinture » de l'École de Paris ua.

D.W.  2 USA 1940-50er

 

5 12.11.

M.R. 3 Chaim Soutine

R.U. 4 Paul Klee – Spätwerk

 

6 19.11.

M.C. 5 Fernand Léger

A.D. 6 Fernand Léger

 

7 26.11.

M.Z. 7 Jean Dubuffet

E.J. 8 Jean Dubuffet

 

fällt aus

8 03.12.

D.B. 9 Dubuffet, Schriften, Theorie

T.F. 10 Dubuffet und Art Brut

 

9 10.12.

J.J. 11 Asger Jorn

M.K. 12 Asger Jorn

 

10 17.12.

T.S. 13/I Asger Jorn, Schriften, Theorie

C.H. 13/II Gruppe Spur

 

11 07.01.

C.B. + S.P. 14 COBRA

A.P. 15 Wols

 

12 14.01.

A.S. 16 Wols

J.S. 17 Wols - Photographie

 

13 21.01.

A.G. 18 Hans Hartung

A.W. 19 Hans Hartung

 

14 28.01.

P.H. 20 Hans Hartung - Photographie