Line 12: Line 12:
 
|'''Kassiert - k.a.a.l.''' - RADIO
 
|'''Kassiert - k.a.a.l.''' - RADIO
 
|'''Ideasthesia - Workshop''' - GMU
 
|'''Ideasthesia - Workshop''' - GMU
|
 
 
|-
 
|-
 
!11:00 - 12:30
 
!11:00 - 12:30
Line 18: Line 17:
 
|'''Kassiert - k.a.a.l.''' - RADIO
 
|'''Kassiert - k.a.a.l.''' - RADIO
 
|'''Ideasthesia - Workshop''' - GMU
 
|'''Ideasthesia - Workshop''' - GMU
|
 
 
 
|-
 
|-
 
!13:30 - 15:00
 
!13:30 - 15:00
Line 25: Line 22:
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
|
 
 
|-
 
|-
 
!15:15 - 16:45  
 
!15:15 - 16:45  
Line 31: Line 27:
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
 
|'''Open Performance Lab''' - EXPTV
|
 
 
|-
 
|-
 
!17:00 - 18:30  
 
!17:00 - 18:30  
Line 37: Line 32:
 
|'''Performance Lab : Show Time''' - EXPTV
 
|'''Performance Lab : Show Time''' - EXPTV
 
|'''Performance Lab : Show Time''' - EXPTV
 
|'''Performance Lab : Show Time''' - EXPTV
|
 
 
|-
 
|-
 
!19:00 - 20:30  
 
!19:00 - 20:30  
Line 43: Line 37:
 
|'''Ideasthesia - Introduction''' - GMU
 
|'''Ideasthesia - Introduction''' - GMU
 
|'''Ideasthesia - Presentation''' - GMU
 
|'''Ideasthesia - Presentation''' - GMU
|
 
 
|-
 
|-
 
!20:30 - 22:00  
 
!20:30 - 22:00  
Line 49: Line 42:
 
|'''Wool's World''' - GMU
 
|'''Wool's World''' - GMU
 
|'''Analogter'''- GMU
 
|'''Analogter'''- GMU
|
 
 
|-
 
|-
 
!22:00 - 23:30  
 
!22:00 - 23:30  
Line 55: Line 47:
 
|'''Human_Sound Perfomance''' - GMU
 
|'''Human_Sound Perfomance''' - GMU
 
|'''Human_Sound Perfomance''' - GMU
 
|'''Human_Sound Perfomance''' - GMU
|
 
 
|}
 
|}

Revision as of 18:25, 14 July 2016

Digital Bauhaus Lab
Performance Platform
thursday
friday
saturday
09:15 - 10:45 Kassiert - k.a.a.l. - RADIO Ideasthesia - Workshop - GMUGestaltung medialer Umgebungen
11:00 - 12:30 Kassiert - k.a.a.l. - RADIO Ideasthesia - Workshop - GMUGestaltung medialer Umgebungen
13:30 - 15:00 Open Performance Lab - EXPTVExperimentelle Television Open Performance Lab - EXPTVExperimentelle Television
15:15 - 16:45 Open Performance Lab - EXPTVExperimentelle Television Open Performance Lab - EXPTVExperimentelle Television
17:00 - 18:30 Performance Lab : Show Time - EXPTVExperimentelle Television Performance Lab : Show Time - EXPTVExperimentelle Television
19:00 - 20:30 Ideasthesia - Introduction - GMUGestaltung medialer Umgebungen Ideasthesia - Presentation - GMUGestaltung medialer Umgebungen
20:30 - 22:00 Minecraft Ecologies - GMUGestaltung medialer Umgebungen Wool's World - GMUGestaltung medialer Umgebungen Analogter- GMUGestaltung medialer Umgebungen
22:00 - 23:30 Human_Sound Perfomance - GMUGestaltung medialer Umgebungen Human_Sound Perfomance - GMUGestaltung medialer Umgebungen Human_Sound Perfomance - GMUGestaltung medialer Umgebungen