GMU:Immersive Strategien/Inhalte/Bälle/CodeD

From Medien Wiki

Code D

Ball[] ball = new Ball[15];
int a,b,c; //Abstände der Ebenen
Ball mausBall;

void setup() {
 size(1280,1024);
 //size(1920,1200);
 smooth();
 noStroke();
 colorMode(HSB,360,100,100,100);
 
 a = 500; //700 Größe der ersten Ebene
 b = 400; //600 Größe der zweiten Ebene
 c = 40; //60 Lücke
 
 for (int i=0; i < 5; i++) {
  ball[i] = new Ball();
  //in erster Ebene
  ball[i].x = random(ball[i].g1,a-ball[i].g1);
  ball[i].y = random(ball[i].g2,height-ball[i].g2);
 }
 
 for (int i=5; i < 10; i++) {
  ball[i] = new Ball();
  //in zweiter Ebene
  ball[i].x = random(a+c+ball[i].g1,a+c+b-ball[i].g1);
  ball[i].y = random(ball[i].g2,height-ball[i].g2);
 }
 
 for (int i=10; i < ball.length; i++) {
  ball[i] = new Ball();
  //in dritter Ebene
  ball[i].x = random(a+c+b+c+ball[i].g1,width-ball[i].g1);
  ball[i].y = random(ball[i].g2,height-ball[i].g2);
 }
 mausBall = new Ball();
}

void draw() {
 background(0);
 mausBall.x = mouseX;
 mausBall.y = mouseY;
 mausBall.maleBall();
 
 mausBall.position[0] = mausBall.x-mausBall.g1/2;
 mausBall.position[1] = mausBall.x+mausBall.g1/2;
 mausBall.position[2] = mausBall.y-mausBall.g2/2;
 mausBall.position[3] = mausBall.y+mausBall.g2/2;
 
 for (int i=0; i < 15; i++) {
  ball[i].position[0] = ball[i].x-ball[i].g1/2;
  ball[i].position[1] = ball[i].x+ball[i].g1/2;
  ball[i].position[2] = ball[i].y-ball[i].g2/2;
  ball[i].position[3] = ball[i].y+ball[i].g2/2;
 }
 
 for (int i=0; i < 5; i++) {
  //Bewegen
  if (ball[i].angle <= 360) {
   ball[i].angle -= 2;
  }
  if (ball[i].angle <= 0) {
   ball[i].angle = 360;
  }
  //im Bogen
  ball[i].vx = cos(radians(ball[i].angle))*ball[i].g1/6;
  ball[i].vy = sin(radians(ball[i].angle))*ball[i].g2/6;
  ball[i].x = ball[i].x + ball[i].vx;
  ball[i].y = ball[i].y + ball[i].vy;
  //Ballgröße zurücksetzen
  if (ball[i].g1 != 90) {
   ball[i].g1 = 90;
  }
  //Rand oben
  if (ball[i].x <= 0+ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 60;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //Rand unten
  if (ball[i].x >= a-ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 180;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //links raus
  if (ball[i].y <= 0-ball[i].g2) {
   ball[i].y = height+ball[i].g2/2;
  }
  //rechts raus
  if (ball[i].y >= height+ball[i].g2) {
   ball[i].y = 0-ball[i].g2/2;
  }  
  //Bälle stoßen aneinander
  for (int j=i+1; j < 5; j++) {
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
  }
  ball[i].maleBall();
 }
 
 for (int i=5; i < 10; i++) {
  //Bewegen
  if (ball[i].angle <= 360) {
   ball[i].angle -= 3;
  }
  if (ball[i].angle <= 0) {
   ball[i].angle = 360;
  }
  //im Bogen
  ball[i].vx = cos(radians(ball[i].angle))*ball[i].g1/6;
  ball[i].vy = sin(radians(ball[i].angle))*ball[i].g2/6;
  ball[i].x = ball[i].x + ball[i].vx;
  ball[i].y = ball[i].y + ball[i].vy;
  //Ballgröße zurücksetzen
  if (ball[i].g1 != 90) {
   ball[i].g1 = 90;
  }
  //Rand oben
  if (ball[i].x <= a+c+ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 60;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //Rand unten
  if (ball[i].x >= a+c+b-ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 180;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //links raus
  if (ball[i].y <= 0-ball[i].g2) {
   ball[i].y = height+ball[i].g2/2;
  }
  //rechts raus
  if (ball[i].y >= height+ball[i].g2) {
   ball[i].y = 0-ball[i].g2/2;
  }  
  //Bälle stoßen aneinander
  for (int j=i+1; j < 10; j++) {
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
  }
  ball[i].maleBall();
 }
 
 for (int i=10; i < 15; i++) {
  //Bewegen
  if (ball[i].angle <= 360) {
   ball[i].angle -= 4;
  }
  if (ball[i].angle <= 0) {
   ball[i].angle = 360;
  }
  //im Bogen
  ball[i].vx = cos(radians(ball[i].angle))*ball[i].g1/6;
  ball[i].vy = sin(radians(ball[i].angle))*ball[i].g2/6;
  ball[i].x = ball[i].x + ball[i].vx;
  ball[i].y = ball[i].y + ball[i].vy;
  //Ballgröße zurücksetzen
  if (ball[i].g1 != 90) {
   ball[i].g1 = 90;
  }
   //Rand oben
  if (ball[i].x <= a+c+b+c+ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 60;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //Rand unten
  if (ball[i].x >= width-ball[i].g1/2) {
   ball[i].angle = 180;
   ball[i].g1 = ball[i].g1-20;
  }
  //links raus
  if (ball[i].y <= 0-ball[i].g2) {
   ball[i].y = height+ball[i].g2/2;
  }
  //rechts raus
  if (ball[i].y >= height+ball[i].g2) {
   ball[i].y = 0-ball[i].g2/2;
  }  
  //Bälle stoßen aneinander
  for (int j=i+1; j < 15; j++) {
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[3] >= ball[j].position[2]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[3] <= ball[j].position[3])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
   if ((ball[i].position[1] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[1] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 135;
    ball[j].angle = 45;
   }
   if ((ball[i].position[0] <= ball[j].position[1]) && (ball[i].position[2] <= ball[j].position[3]) && 
   (ball[i].position[0] >= ball[j].position[0]) && (ball[i].position[2] >= ball[j].position[2])) {
    ball[i].angle = 45;
    ball[j].angle = 135;
   }
  }
  ball[i].maleBall();
 }
 
 for (int i=0; i < 15; i++) {
  if ((ball[i].position[1] >= mausBall.position[0]) && (ball[i].position[3] >= mausBall.position[2]) && 
  (ball[i].position[1] <= mausBall.position[1]) && (ball[i].position[3] <= mausBall.position[3])) {
   ball[i].angle = 225;
  }
  if ((ball[i].position[0] <= mausBall.position[1]) && (ball[i].position[3] >= mausBall.position[2]) && 
  (ball[i].position[0] >= mausBall.position[0]) && (ball[i].position[3] <= mausBall.position[3])) {
   ball[i].angle = 315;
  }
  if ((ball[i].position[1] >= mausBall.position[0]) && (ball[i].position[2] <= mausBall.position[3]) && 
  (ball[i].position[1] <= mausBall.position[1]) && (ball[i].position[2] >= mausBall.position[2])) {
   ball[i].angle = 135;
  }
  if ((ball[i].position[0] <= mausBall.position[1]) && (ball[i].position[2] <= mausBall.position[3]) && 
  (ball[i].position[0] >= mausBall.position[0]) && (ball[i].position[2] >= mausBall.position[2])) {
   ball[i].angle = 45;
  }
 }
 
 fill(255);
 rect(a,0,c,height);
 rect(a+c+b,0,c,height);
}

void mousePressed() {
 mausBall.h = (int)random(360);
}

Objekt Ball

class Ball {
 
 int g1,g2; //Größe
 float x,y; //Position
 
 int h,s,b,a; //Farbe
 
 float vx,vy; //Geschwindigkeit
 float angle; //Gradzahl
 
 float[] position = new float[4]; // die 4 Ecken des Balls;
 
 Ball() {
  g1 = 90;
  g2 = g1;
  
  h = (int)random(360);
  s = 100;
  b = 100-g1; 
  a = 100;
  
  angle = 90;
 }
 
 void maleBall() {
  for (int i=0; i<g1; i+=5) { //Abrundungen bzw. Schatten
    fill(h,s,b+i,a);
    ellipse(x,y,g1-i,g2-i);
  }
 }
}