Schachbrett

float seg = 0; //Segmentzähler

void setup() {
 size(600, 600);
 smooth();
 noStroke();
}

void draw() {
 background(0);
 for (float i=0; i<=400; i+=200) {
  maleSegmente(100,100+i,100);
  maleSegmente(100,100+i,300);
  maleSegmente(100,100+i,500);
 }
}

void maleSegmente(int r,float x,float y) { 
 float segmente = 0;
 segmente = 3 + seg;
 float angleStep = 360/segmente;

 beginShape();
 vertex(x, y); 
 for (float angle=0; angle<=360; angle+=angleStep) {
  float vx = x + cos(radians(angle-90))*r;
  float vy = y + sin(radians(angle-90))*r;
  vertex(vx, vy);
 }
 vertex(x + cos(radians(270))*r, y + sin(radians(270))*r);
 endShape();
}

void keyPressed() {
 if (key == CODED) {
  if (keyCode == UP) {
   seg += 1;
  } else if (keyCode == DOWN) {
   if (seg >= 1) {
    seg -= 1;
   }
  } 
 }
}